Slovo kronikáře o městě Desná

Nový internetový server otevřel našemu městu možnost zviditelnit se. K tomuto účelu jsem společně s panem zastupitelem Dietmarem Lauerem vytvořil několik stránek, které budou společně s obrázky našeho města součástí serveru E-Čecko.cz. Zapsal jsem je i do této kroniky. Metodika okresního archivu doporučuje data znovu sepisovat a jako celek zachovat.

Obec Desná v Jizerských horách leží v širokém údolí vytvořeném říčkou Bílá Desná, jež se v pramenech objevuje již roku 1577 a německy v roce 1591. Obec však byla založena až v roce 1691 ze majitele panství hraběte Albrechta Maximiliána Desfourse II a měla nést podle přání vrchnosti jméno po hraběti – Desfoursdorf, ale ujal se zjednodušený lidový název Dessensdorf, který se užíval necelých 250 let. V 19. století tu reka Bílá Desná sloužila k pohonu četných závodů, a aby byl zajištěn stálý stav vody i v letních měsících pro pohon četných, nejenom mlýnských kol, dále se zabránilo četným jarním záplavám, byla v letech 1912 – 1915 na půdě Albrechtic na Bílé Desné vystavěna přehrada se sypanou hrází. Dne 18. září 1916 však došlo k protržení hráze a obrovské množství vody, nesoucí klády a valící se kameny ze starého řečiště, zahubilo 62 lidí a přes sto domů zničilo nebo vážně poškodilo.

V roce 1913 byla obec císařským výnosem povýšena na městys a její dnešní podoba vznikla v roce 1949 spojením jedenácti osad nebo jejich částí. Hlavně pak spojením tržní obce Desná a části tržních obcí Polubný a Příchovic. V centru dnešního města Desná se slévají říčky Bílá a Černá Desná. K rozkvětu městysu došlo v druhé polovině devatenáctého století, kdy zde byly v provozu velmi známé vodoléčebné lázně. Na jejich místě stojí dnes architektonicky velmi zajímavá Riedlova vila. Tu nechal již roku 1895 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedel mladší. V roce 1945 přišli do Desné noví obyvatelé, v té době také došlo k dalšímu rozvoji sklářského a keramického průmyslu. V roce 1968 byl městys Desná povýšen na město. Dnes je Desná významným letním i zimním rekreačním centrem s řadou penzionů a dalších zařízení cestovního ruchu. Desnou prochází mezinárodní silnice E 65.

Městské části Desné

 • Desná I – původní obec Desná,
 • Desná II – Potočná, Pustiny, Merklov,
 • Desná III – Dolní Polubný, Černá Říčka, Ničovy domky, Souš, Novina.

Desná I – Desná Jde o část Desné při Říčce Bílá Desná, původní dřevařská osada založena v roce 1691dala název dnešnímu městu. Část města byla od samého začátku velmi bohatá na průmysl. Bývalo zde mnoho brusíren skla, sklárna, papírna, pila, mlýny. Vše na vodní pohon. Proto mlýnské kolo ve znaku města. Dodnes se zachovala porcelánka a některé další průmyslové budovy. Dochoval se i unikátní náhon vody do továren. Budova Karnethova mlýna taktéž stojí dodnes. Je to velmi malebné údolí s desítkami krásných jizerskohorských chalup. Kulturní památkou je nad školkou stojící bývalá brusírna dům čp. 74 krytá mansardovou střechou. Za střed obce se považovala Malá Strana, poblíž skokanských můstků. Byl zde i první městský úřad. Cesta vede vzhůru buď na Mariánskou horu, po starých schodech nebo dále do Albrechtic, kde na řece Bílá Desná stojí památník protržené přehradě z roku 1916. Jde o kulturní památku. Stejně jako poblíž Malé strany stojící vodou přivaleny balvan. Nesmíme opomenout ani Římskokatolický kostel z roku 1903 stojící opodál a starokatolický kostel z roku 1890, poblíž něho pak stojící hřbitov. Je zde v provozu kino. Kousek opodál je železniční stanice Desná.

Desná II – Potočná Již od roku 1680 zde stávala sklárna. Od počátku zde vedla důležitá formanská cesta se zpevněným povrchem. Místo patřilo k Příchovicím. Stávala zde velká slévárna kovů, kdysi postavená jako výrobna tkalcovských stavů.V osmdesátých letech 20.století se začalo místo rychle proměňovat. Byly zbourány některé průmyslové budovy a domy a bylo vystavěno nové centrum v podobě panelového sídliště. Přišli nový obyvatelé nacházející zde práci hlavně ve zdejších sklárnách. Jde o současný střed města, sídlo městského úřadu, pošty, nákupního centra. Uprostřed města je park. Mezi kulturní památky patří přímo v centru města krásné vily z druhé poloviny 19.století. Jsou jimi čp. 476 a 526. Dále pak budova MěÚ a Riedlova vila, kde je městské kulturní a vzdělávací středisko. Je zde Základní devítiletá škola a Zvláštní škola. Dále letní sportoviště v podobě nového sportovního areálu včetně fotbalového hřiště. Velký lyžařský areál Parlament. Vše v provozu. Zajištěna autobusová doprava.

Pustiny Jsou nejstarší osadou v Desné. Dělíme je na Pustiny samotné a menší osadu Moravu. Sem již v roce 1680 utíkali pronásledovaní evangelíci a protestanti před rekatolizací a inkvizicí z Moravy. Zde se pomalu usazovali. Vystavěli postupně dvě sklárny. Vše již zaniklo, ale z nejstarších chalup a domků zde stále dýchá kus historie. Od roku 1907 bylo využíváno silnice vedoucí do dolů do Potočné, podél Hutního potoka Sladkou dírou jako bobové dráhy velkého významu. Zaznamenán bohatý kulturní život, zakládání spolků, ochotnické lesní divadlo svornost. Dnes místo výletů. Po cestě výš do Příchovic. Cesty dolů zpět do Desné.

Merklov Nevelká, avšak malebná osada stojící poblíž silnice vedoucí z Dolního Polubného. Při stavbě železniční trati kvůli stavbě zdejšího tunelu byla část osady zbourána.

Desná III – Dolní Polubný Další průmyslové centrum, od poloviny 19.století jsou zde sklárny, brusírny, dále papírna. Protínající silnice vede dále přes Kořenov, Harrachov do Polska. Dominantou jsou jistě z dálky viditelné Sedmidomky, bydlení sklářských dělníků. Poblíž stojí benzínové čerpadlo a u něho stará budova Skláře, kde město ve zdejším divadelním sále provozuje plesy a kulturní vystoupení. Kulturní památkou je ozubnicová železnice z Tanvaldu do Kořenova, využívající dnes již pouze adhezní provoz. A k ní náležející nádraží v Dolním Polubném. Dále Riedlova hrobka stojící poblíž skláren. Druhou stranou se po dobře značené cestě dostane turista přes krásné přírodní vodopády řeky Černé Desné výše k přehradě Souš, která slouží jako vodní nádrž s čističkou pro úpravu pitné vody.

Černá Říčka Jde o Původní osadu, která bývala domovem sklářských dělníků, dřevařů. Nyní slouží z větší části k rekreaci. Jde o jeden z nejmalebnějších koutů Desné. Je zde i lyžařský areal se sjezdovkou. Místo je pojmenované podle protékající říčky.

Souš Původně zde stávala malá osada z přibližného roku 1755. Je zde mnoho Penzionů a turistických zařízení. Hlavně pak údolní přehrada zbudovaná v letech 1911 – 15 proti povodním společně s protrženou přehradou, obě spojoval dochovaný přepouštěcí tunel. Dnes je zde dobré útočiště chráněných netopýrů. Cesty sem vedou pěší kolen vodopádů na Černé Desné, nebo silnice z Dolního Polubného a Černou Říčku. Cesta, která je otevřená pouze v létě vede dál kolem přehrady směrem na Frýdlantsko. Souš je dobrým místem pro začátek pěších a běžeckých tůr, dále pak možnost cykloturistiky.

Novina, Nyčovy domky Jsou menšími osadami sloužícími převážně k rekreaci z krásnými výhledy do údolí. Jsou zde dobře značené turistické trasy.

O městském znaku

N a stříbrném štítě jsou v dolní části dva malé pahorky se zelenými smrky a mezi nimi vytéká modrý potok. Potok se v patě štítu obrací doprava a pohání stříbrné kolo se šesti paprsky. V hlavě štítu je mezi smrky letopočet 1691, připomínající založení obce. Znak byl pravděpodobně udělen s právem užívat jej a pořádat trhy 19. ledna 1913 u příležitosti povýšení obce na městys. Originál privilegia císaře Františka Josefa I. Je však nezvěstný.

Desná – Některá zajímavá zastavení

V Desné je možno se porozhlédnout po mnoha zajímavých místech, všechny by je dobrý deseňák měl znát.

Riedlova vila

Riedlova vila stojí na místě někdejších vodoléčebných lázní Dr.Josefa Schindlera. Nechal si v roce 1895 postavit syn sklářského krále Josef Riedl mladší. Právě v tomto roce Josef Riedl senior umírá, ale rodí se syn Walter. Když Josef Riedel junior v roce 1924 zemřel, zanechal velké dědictví jeho dvěma synům Waltrovi a Arnnovi. Walter Riedel částečně vnitřně a u vchodu svůj domov v roce 1927 přestavěl.

Žili v ní tedy tři generace továrníků až do roku 1945, kdy byly odsunuti. Dnes je ve vile městské kulturní, vzdělávací a informační středisko, dále školka a jsou zde dobře uloženy městské kroniky. Je zde stálá expozice historie Desné.

Riedlova hrobka

Jde o rodinnou hrobku, kterou si dal vystavět velkopodnikatel sklář Josef Riedel mladší v letech 1889/90 v novorománsko-gotickém slohu z hořického pískovce na rozhraní Potočné a Dolního Polubného, odkud se i po smrti mohl jeho otec dívat na své sklárny.

Velmi impozantně působí kryptová kaple s věžičkou, kde kdysi vyzváněl zvon – stavitelské dílo Adolfa Bürgera z Liberce, zaujímá dominantní polohu na náhorní plošině a patří k jedněm z nejvzácnějších skvostů města Desné. V současné době probíhá její kompletní rekonstrukce a v bývalé kryptě bude umístěna galerie.

Pomník protržené přehrady

V zadní části Desné I je vodou z protržené přehrady v roce 1916 přivalený balvan. Je na něm tabulka s vyčíslenými škodami. Katastrofa si vyžádala 62 lidských životů. Památník v podobě torza na Bílé Desné leží u obce Desná v nadmořské výšce 806 m.n. Přehrada se protrhla po deseti měsících uplynulých od kolaudace. Při vyšetřování příčin byly všichni obvinění propuštěni. Přišlo se na skutečnost, že bylo špatně vybrané geologické podloží, na kterém nemohla sypaná hráz obstát. Peníze jako odškodné byly po skončení I. Světové války použity k výstavbě a opravě hlavně průmyslových objektů. Dnes jsou zde na řece k vidění kaskády stupňů vybudované později na místo nové přehrady k zbrždění rychle protékající vody. Zajímavá je též procházka na přehradu Souš na Černé Desné. Ta v minulosti sloužila i k rekreačním účelům, nyní je zde úpravna pitné vody a zásobovací nádrž. Jde o ochranné vodárenské pásmo I. Stupně.

Obě přehrady dohromady měli sloužit jednak k zachycení povodňové vody, za druhé k pohonu nové hydroelektrárny v Tanvaldě. Ta byla rovněž zcela zničena vodou z přehrady na Bílé Desné.

Ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov

Trať byla vystavěna do roku 1902 jako důležitá mezinárodní průmyslová tepna, z Tanvaldu přes Novosvětský průsmyk dále do Sklarszkie Poreby. Přepravovalo se po ní vysoce kvalitní hornoslezské uhlí, sklo, porcelán a jiné výrobky i suroviny.

Je zajímavou kulturní a technickou památkou a patří mezi nejstrmější tratě v Čechách. Na sedmi kilometrovém úseku jsou tři úseky z Abtovým systémem dvoupásnicových ozubených lišt. Na trase je několik tunelů z nichž je nejdelší Kořenovský tunel 932 metrů. Mezi Kořenovem a Harrachovem, kde vlak končí je zajímavý Jizerský viadukt. V Kořenově byla státní hranice mezi Rakouskem a Pruskem. Ozubnicové historické motorové lokomotivy na trati jezdí jedou pouze ve výročí a některé svátky.

Vlaková nádraží Desná a Dolní Polubný jsou v bídném stavu. Patří však ke kulturním památkám, protože náleží k ozubnicové trati.

Karnethův mlýn

Nachází se v Desné I u balvanu jako památníku protržené přehrady. I když letopočet na zdi domu hlásá rok 1815, myslíme si, že pamatuje původní osadu Desfoursov a je nejstarším domem v Desné. Jde skutečně o mlýn na obilí a o kus dále se dochovaly ještě zbytky náhonu k pohonu jeho mlýnského kola. Stavba si zachovala svůj původní vzhled, střecha je přestavěna.

Stará brusírna

Stojí v Desné I těsně nad školkou čp. 74. Jde o starou brusírnu s unikátní mansardovou střechou. Je to kulturní památka. Je na ní tabulka s nápisem: “Assicurazioni Generali in Triest. Errichtet 1831.” (Všeobecná pojišťovna v Terstu. Zřízeno 1831.). Kdysi před ní stával mohutný jilm. Pokud se podíváte přes plot, uvidíte že po něm zbyl pařez o průměru 167 cm, majitel ho využil jako květinovou skalku.

Jizerská porcelánka

Jizerská porcelánka čp. 167 a 138 stojí nad balvanem (památník protržené přehradě) v Desné I. Jde o společnost s r. o.. Vlastní ji tři obyvatelé Desné, kteří si ji po revoluci koupili do vlastnictví. Pracuje zde mnoho obyvatel Desné I. Vyrábí se zde technický porcelán. Například pojistky, formy na rukavice, laboratorní porcelán a jiné. Byly zachovány původní technologie výroby. Jde o tradiční recepturu bílého a barevného porcelánu.

Skokanské můstky

Nachází se v Desné I na Malé Straně. Byly vystaveny v roce 1978. Dnes jsou již zastaralé, pouze udržované, neopravované, ale stále používané. Trénují na nich ve svém volném čase žáci. Dokonce se zde pořádají i závody. Jsou zde tři můstky. Poblíž je klubovna, kterou dětský kroužek využívá. O kus dál stojí v osmdesátých letech vybudovaná ubytovna pro závodníky zdaleka. Dnes je z ubytovny dobře vedená Chata u můstku. Ze zhora od můstků je krásný výhled na údolí řeky Bílá Desná.

Schody na Mariánskou horu

Žulové schody najde zájemce v zadní části Desné I. Podlíž údolní silnice, která zde začne prudčeji stoupat je vidět ručně malovaný ukazatel. Schodů je údajně 365. Prý byl při stavbě položen každý den v roce jeden. Schody si podle pověsti postavili dělníci, kteří chodili každý den z Desné na Mariánskou horu za prací.

Desenský hřbitov

Byl vybudován na Březovém kopci v roce 1884 (předtím pohřbívali desenští do Albrechtic). Byl okamžitě využit. Honosnější hrobky s německými nápisy patří vesměs zdejším podnikatelům, představitelům města, stavitelům. Pod malými kříži odpočívají chudí skláři a brusiči skla. Jde o památku bývalých časů.

Starokatolický kostel

Byl vysvěcen 19. října 1890 jako první kostel v Desné. Je zasvěcen Nanebevstoupení Páně. Jeho dva zvony se poprvé rozezněly den předtím širokým údolím. Stojí na Březovém kopci v Desné I, nad kinem. Kostel byl postaven v pseudogotickém slohu stavitelem Štěpánem Umannem z Dolního Polubného za 20 000 zlatých. Oltář je dílem Jindřicha Černého, oltářní obraz Krista namaloval Antonín Sturm z Rychnova u Jablonce. Spoleně s kostelem je kulturní památkou i přilehlá fara.

Římskokatolický kostel

Byl postaven jako druhý kostel v roce 1903. Stojí v Desné I mezi panelovými domy. Byl v minulých letech zcela opraven. Je zasvěcen Nanebevzetí Pany Marie. Vystavěl ho pro zdejší katolickou obec Karel Pekárek. Původní výzdoba kostela se nedochovala. Pouze staré varhany.

Kino

V Desné I je stále v provozu kino čp. 295. Budova je z roku 1927, byla provedena za necelých 6 měsíců. Vlastní jej městský úřad, který jej v současnosti pronajímá. V přízemí je kromě kinosálu také dobře zavedená kavárna a z bývalého sklepa je diskotéka. Kino odpromítá měsíčně v průměru osm filmů. Jmenuje se Alfa.

Finské domky

První etapa jejich výstavby začala v roce 1959. Stěhovali se do nich nově příchozí obyvatelé Desné, kteří sem byli povoláváni na práci. Jde o velmi zajímavé sídliště 18 dřevěných domků. Ty byly stavěny po celých Čechách. Šlo o levnější řešení v dobách, kdy neexistovalo slovo panelák. Sídliště leží vysoko v Desné I na ulicích Sokolská, Finská a Sluneční.

Zahrádkářská kolonie

Začala pomalu vznikat na příkré stráni nad Finskými domky, pod Sokolskou chatou v Desné I, na začátku sedmdesátých let. Obyvatelé Desné si zde rozdělili parcely, ze kterých si udělali zahrádky k pěstování zeleniny a trávení volného času. Za čas si zde vystavěli naprosto stejné, malé, dřevěné domky. I nadále slouží kolonie svému účelu. Zahrádkáři založili svůj vlastní svaz.

Jizerskohorské chalupy

Za povšimnutí jistě stojí i mnoho jiných budov, které se nám dochovaly z 18. a 19. století. Velmi oblíbené turisty bývají jizerskohorské dřevěné chalupy a zděná stavení s čísly evidenčními. Zde je také mnoho penzionů, hotýlků a restaurací. Je jich celkem v Desné I – 78, v Desné II –53, v Desné III – 87.

Desenské sklárny Preciosa - Ornela a.s.

Velmi zajímavý je pohled na opravené sklářské hutě Desenskou, Polubenskou a Příchovickou zdejší akciové společnosti Ornela. Kromě toho je zážitkem vidět unikátní ruční výrobu foukaného skla. Nejčastěji se zde pracuje s křišťálem, ale vyrábí se zde i barevné sklo. Sklárna si nijak nekonkuruje z harrachovskou. Prodává hlavně do zahraničí. Výrobky je možné si prohlédnout ve vzorkové prodejně na Krkonošské ulici, naproti hlavní vrátnici. Po domluvě je možná exkurze po podniku. Podnik zaměstnává většinu zdejších obyvatel.

Sedmidomky

Jsou starou dominantou Desné III. Již zdálky jsou vidět vysoko nad ostatními domy. V roce 1905 je dal pro své dělníky postavit sklářský král Josef Riedel. Jsou celé ze dřeva. Bohužel ve špatném technickém stavu, ze starými suchými záchody. Jeden z nich je už neobývaný. Avšak na pohled jsou stále stejně krásné.

Sklář

Původní hotel Sklář byl postaven v druhé polovině 19. století. Byl velmi vyhledávaný a dobře umístěný. Stojí vedle polubenské huti v Desné III. Velmi oblíbené byly též taneční zábavy ve zdejším sále a působil zde ochotnický divadelní soubor. Divadelní sál se dochoval dodnes a slouží městskému úřadu k pořádání divadelních a hudebních kulturních akcí. V přízemí je podniková jídelna. Nahoře v druhém patře sídlí vedení TJ Desná a odbory společnosti Ornela.

Kaplička na Novině

Byla vystavena kolem roku 1850. Jde o malou lesní stavbičku, u které je velmi pěkné posezení. Kaplička byla postavena na holé vyžďářené planině. Dnes zde stojí zrovna tak starý les, jako je ona sama. Turista ji najde mezi Souší a Novinou. Boblíž kdysi stávala známá Feixova bouda. Dnes zde stojí chata Liazu.

Jizerskohorské pomníčky

Je jich zde opravdu mnoho. Od obyčejných až po honosné. Kamenné desky, křížky, dřevěné tabulky a jiné. Jsou všude možně po lesích, lukách i obydlí. Jsou rozesety po celých našich horách. Jsou němými svědky připomínající různé lidské osudy. V současnosti jsou vyhledávány zdejšími lidmi i turisty. V minulosti byl založen spolek, který se o pomníčky a křížky stará. Některé jsou na špatně přístupných místech, za jinými vás dovedou turistické ukazatele.

Další kulturní památky našeho města

 • Budova městského úřadu v Desné II čp. 318 v bývalé honosné Kobrčově vile.
 • Výstavné vily v centru města čp. 476 a 526.

Desná – sportovní areály

Zimní:

 • Lyžařský areál Černá Říčka – Černá Říčka Desná III
 • Lyžařský areál Krížek – Desná I (v současné době mimo provoz)
 • Skokanské můstky – Desná I,

Letní:

 • Nový sportovní a atletický areál, včetně fotbalového hřiště v Desné I,
 • Fotbalové hriště Sokolská chata – Desná I,
 • Hřiště v Desné III u Panenské skály na odbočce na Černou Říčku.

Desná – Výchozí místo pro turistiku a výlety

Z Desné si můžeme vyšlápnout v létě pěšky, nebo na kole. V zimě pěšky, nebo na běžkách. Trasy jsou dobře barevně značené s rozcestníky s počtem kilometrů do našeho cíle. Z Desné doporučujeme tyto výlety:

 • Desná, Příchovice, Štěpánka – rozhledna, Rejdice, Vysoké nad jizerou.
 • Kořenov, Harrachov – Krkonoše.
 • Kořenov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Zlaté návrší, Vrchlabí, Trutnov , Pec pod Sněžkou, Krkonoše.
 • Horní Polubný, Jizerka, Bukovec, rašeliniště Jizerky – Malá Jizerská louka.
 • Souš, Smědava – hora Jizera, Smrk, rašeliniště na Čihadlech, horolezecké skály Paličník, Ořešník, Frýdladské cimbuří, Zvon a mnoho dalších.
 • Souš, Smědava, Hejnice, lázně Libverda, Frýdland – zámek, Nové město pod Smrkem, hraniční přechod – Polsko, lázně Swieradow Zdrój.
 • Desná I, památník protržené přehradě, Mariánskohorské boudy.
 • Z Bedřichova – trať Jizerské padesátky, celé Jizerské hory dobře přístupné v létě na kole, v zimě na lyžích, dobře značené turistické stezky.
credito bergamasco brescia¡Incluso desde tu iPhone!Los imprevistos nunca faltan, y nuestros bolsillos no siempre están preparados para afrontarlos. comprar con tarjeta de credito por telefonoinstituto nacional de credito publicoEn caso de que no consigas devolver el dinero en el tiempo inicialmente acordado, Si necesitas un préstamo urgentemente, ¡no te preocupes! banco provincial descargar planilla tarjeta de creditoventa de autos a credito en toluca¿Necesitas hacer una reparación en casa?, ¿se te ha estropeado el coche?, ¿algún otro gasto inesperado?linea de credito santander freecomo funciona dependente de cartao de creditoCon nuestros créditos online podrás elegir libremente cuánto dinero necesitas y cómo deseas pagarlo. solicitud de credito helm bankprestamos personales solo con dniCon los préstamos rápidos de Kredito24 obtendrás tu dinero para cubrir éstas y otras necesidades. ¡Pero no te preocupes!, con Kredito24 todos los costes y honorarios estarán claros desde el principio, Si eres un cliente nuevo podrás solicitar un crédito rápido de hasta 750€ que podrás devolver en un plazo de entre 7 y 30 días. credito educativo de hermosillocon nosotros no tendrás que preocuparte por la letra pequeña.prestamos personales rapidos sin papeleosTambién podrás pagar tu préstamo online antes de su vencimiento, sin ningún coste adicional. podrás prolongar tus créditos, pagando un importe adicional. asociar mi tarjeta de credito para empezar a comprar inmediatamentehoepers recuperadora de credito 0800como comprar cash pb com cartao de creditoprestamos con altos intereses

 

 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
Město Desná1 Město Desná2 Město Desná3 Město Desná4 Město Desná5 Město Desná6

replica watches ukcartier replicabreitling replicahttp://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=the-replica-zenith-el-primero-sport.htmlreplica watchesbell ross replicaHublot Replicareplica watchesiwc replica Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!