Desenské noviny

Desenské noviny [zpět]

rok 2015 rok 2011 rok 2007
rok 2014 rok 2010 rok 2006
rok 2017 rok 2013 rok 2009 rok 2005
rok 2016 rok 2012 rok 2008 rok 2004

magazín KRAJ – příloha Libereckého kraje [zpět]

Přehled všech městských a obecních zpravodajů, které vycházejí v Libereckém kraji

Krajský informační zpravodaj SMSČR – září 2017

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU TANVALDSKO 3-2017 + PŘÍLOHA

 

Desenské noviny vydává [zpět]

Město Desná Krkonošská 318 468 61 Desná IČO 262 307 DIČ CZ00262 307

Sídlo redakce [zpět]

Riedlova vila Desná Krkonošská 120 468 61 Desná

telefon: 730 510 956 – odpovědný redaktor (Mgr. Dana Nývltová)
483 337 948 – podatelna MěÚ
483 383 019, 737 248 434 – Riedlova vila
e-mail: desenske.noviny@seznam.cz

Formát Desenských novin: A4
Barevné strany: obvykle 4 (titulní a zadní strana, dvojstrana uprostřed)
Náklad:  pohyblivý, v současné době 400 ks měsíčně
Perioda vycházení:  měsíčně (červenec a srpen = dvojčíslo)
Vychází:

Podmínky inzerce [zpět]

Umístění inzerátu – na určených inzertních stranách Cena – je počítána podle velikosti modulu (1/8, 1/4, 1/2 strany nebo celá strana), kterou inzerát v konečné podobě novin zabere. Zájemcům bude zaslán ceník inzerce. Černobílá inzerce: 7,–Kč/1 cm2 Barevná inzerce: 10,–Kč/1 cm2 Dodání podkladů: do 15. dne v měsíci (připadne-li 15.den na víkend, je uzávěrka v pátek 14.  nebo v pondělí 16., materiál dodaný po tomto termínu bude po dohodě umístěn v dalším čísle DN) Formát příspěvků – pouze v elektronické podobě DOC, DOCX, JPG, PDF Korektury příspěvků – kdykoli po dohodě s redakcí

Kodex redakční rady DN [zpět]

Cílem Desenských novin je zajišťovat informace o činnosti radnice a o životě v obci. Z právních předpisů vyplývá povinnost poskytovat je na základě rovného přístupu k daným skutečnostem (tj. poskytovat všem skupinám obyvatel informace, které jsou pro ně důležité). Periodikum však musí umožnit i zpětnou vazbu a přiměřenou možnost předkládat alternativní zprávy a komentáře. Nemá poskytovat informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel reprezentované aktuálním politickým vedením obce.

Úkolem redakční rady je [zpět]

  • koordinovat, usměrňovat práci, projednat a stanovit standardy zpracovávání příspěvků
  • posuzovat příspěvky, rozhodnout o jejich rozsahu a sporných úpravách
  • projednávat připomínky a návrhy čtenářů a navrhnout příslušná opatření
  • umožnit uveřejnění alternativních názorů vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko)
  • s přiměřeným předstihem informovat vedení obce (starostu, tajemníka, radu, zastupitelstvo) o tématech připravovaných k uveřejnění
  • odmítnout alternativní (či jiné) sdělení, pokud je nepřiměřeného rozsahu či obsahuje urážlivé útoky nebo je psáno vulgární či nevhodnou formou
  • zachovávat nestrannost při úpravě výtisku (neznevýhodňovat a naopak nezvýhodňovat jakákoli sdělení)
  • zajistit možnost i stylistické korektury v případě obtížné srozumitelnosti textu
  • doporučit nezařazení příspěvků, které svou formou neodpovídají literární úrovni periodika
  • nesdělovat v žádném případě, kdo pro co (jakou variantu) hlasoval a není povinna sdělovat důvody svého rozhodnutí

Redakční rada ve složení [zpět]

Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová a Mgr. Daniela Strnadová