Desenské noviny

Desenské noviny [zpět]

rok 2015 rok 2011 rok 2007
rok 2018 rok 2014 rok 2010 rok 2006
rok 2017 rok 2013 rok 2009 rok 2005
rok 2016 rok 2012 rok 2008 rok 2004

magazín KRAJ – příloha Libereckého kraje [zpět]

Přehled všech městských a obecních zpravodajů, které vycházejí v Libereckém kraji

krajský zpravodaj červen 2018

Desenské noviny vydává [zpět]

Město Desná Krkonošská 318 468 61 Desná IČO 262 307 DIČ CZ00262 307

Sídlo redakce [zpět]

Riedlova vila Desná Krkonošská 120 468 61 Desná

telefon: 730 510 956 – odpovědný redaktor (Mgr. Dana Nývltová)
483 337 948 – podatelna MěÚ
483 383 019, 737 248 434 – Riedlova vila
e-mail: desenske.noviny@seznam.cz

Formát Desenských novin: A4
Barevné strany: obvykle 4 (titulní a zadní strana, dvojstrana uprostřed)
Náklad:  pohyblivý, v současné době 400 ks měsíčně
Perioda vycházení:  měsíčně (červenec a srpen = dvojčíslo)
Vychází:

Podmínky inzerce [zpět]

Umístění inzerátu – na určených inzertních stranách Cena – je počítána podle velikosti modulu (1/8, 1/4, 1/2 strany nebo celá strana), kterou inzerát v konečné podobě novin zabere. Zájemcům bude zaslán ceník inzerce. Černobílá inzerce: 7,–Kč/1 cm2 Barevná inzerce: 10,–Kč/1 cm2 Dodání podkladů: do 15. dne v měsíci (připadne-li 15.den na víkend, je uzávěrka v pátek 14.  nebo v pondělí 16., materiál dodaný po tomto termínu bude po dohodě umístěn v dalším čísle DN) Formát příspěvků – pouze v elektronické podobě DOC, DOCX, JPG, PDF Korektury příspěvků – kdykoli po dohodě s redakcí

Kodex redakční rady DN [zpět]

Cílem Desenských novin je zajišťovat informace o činnosti radnice a o životě v obci. Z právních předpisů vyplývá povinnost poskytovat je na základě rovného přístupu k daným skutečnostem (tj. poskytovat všem skupinám obyvatel informace, které jsou pro ně důležité). Periodikum však musí umožnit i zpětnou vazbu a přiměřenou možnost předkládat alternativní zprávy a komentáře. Nemá poskytovat informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel reprezentované aktuálním politickým vedením obce.

Úkolem redakční rady je [zpět]

  • koordinovat, usměrňovat práci, projednat a stanovit standardy zpracovávání příspěvků
  • posuzovat příspěvky, rozhodnout o jejich rozsahu a sporných úpravách
  • projednávat připomínky a návrhy čtenářů a navrhnout příslušná opatření
  • umožnit uveřejnění alternativních názorů vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko)
  • s přiměřeným předstihem informovat vedení obce (starostu, tajemníka, radu, zastupitelstvo) o tématech připravovaných k uveřejnění
  • odmítnout alternativní (či jiné) sdělení, pokud je nepřiměřeného rozsahu či obsahuje urážlivé útoky nebo je psáno vulgární či nevhodnou formou
  • zachovávat nestrannost při úpravě výtisku (neznevýhodňovat a naopak nezvýhodňovat jakákoli sdělení)
  • zajistit možnost i stylistické korektury v případě obtížné srozumitelnosti textu
  • doporučit nezařazení příspěvků, které svou formou neodpovídají literární úrovni periodika
  • nesdělovat v žádném případě, kdo pro co (jakou variantu) hlasoval a není povinna sdělovat důvody svého rozhodnutí

Redakční rada ve složení [zpět]

Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová a Mgr. Daniela Strnadová