Struktura úřadu

Grafické schéma městského úřadu

Grafické schéma městského úřadu

Odbor ekonomický [zpět]

Vedoucí odboru -  Ing. Martina Čermáková
Ing. Dana Holcová
Eliška Bažantová
Hana Hrušková

 1. Hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
 2. Vypracování rozpočtu města a jeho rozpis podle jednotlivých zařízení včetně kontroly čerpání rozpočtových finančních prostředků
 3. Inventarizace hospodářských prostředků v majetku města
 4. Účtování příjmů a výdajů a zajištění komplexních účetních výkazů
 5. Evidence a kontrola cenin
 6. Fakturace, likvidace přijatých a odeslaných faktur
 7. Vymáhaní splatných nedoplatků
 8. Evidence a kontrola příjmů přijatých v jiných odborech a odděleních a zařízeních (nájemné, správní poplatky, tržby, pokuty apod.)
 9. Výběr a evidence místních poplatků
 10. Vystavení a evidence objednávek
 11. Archiv + materiální sklad městského úřadu
 12. Statistické výkazy
 13. Pokladna úřadu
 14. Mzdová účtárna úřadu včetně zpracování mezd příspěvkových organizacím města
 15. Kontrola cestovních příkazů
 16. Evidence spotřeby energií podle odběrných míst
 17. Zajišťuje komplexní agendu pojištění majetku města
 18. Metodická pomoc v oblasti účetnictví příspěvkovým organizacím města
 19. Příprava podkladů pro pronájem a prodej pozemků a staveb
 20. Zajišťování vypracování kupních smluv a smluv o vydání věci na základě rozhodnutí zastupitelstva města
 21. Zabezpečování vypracování soudních znaleckých odhadů nemovitostí
 22. Zajišťování geometrických zaměření nemovitostí dle potřeb města
 23. Evidence a inventarizace majetku města (nemovitostí, pozemků, lesních porostů apod.)
 24. Zajištění agendy poskytování půjček z fondu na zlepšení úrovně bydlení
 25. Správa hřbitovní agendy

Odbor sociálně správní [zpět]

Vedoucí odboru - Iva Hanzlíčková
Hana Koukalová
Dana Neumannová

Evidence obyvatel, informace o občanech

 1. Evidence psů
 2. Matrika narození, matrika manželství, matrika úmrtí
 3. Ztráty a nálezy
 4. Ověřování shody o opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 5. Sbor pro občanské záležitosti
 6. Příprava a zajištění voleb a referend
 7. Sčítání lidu, domů a bytů
 8. Péče o nesvéprávné občany
 9. Povolování výherních hracích automatů
 10. Dům s pečovatelskou službou
 11. Podatelna, poštovna a telefonní ústředna
 12. Provádění zápisů ze zasedání rady města a zastupitelstva města
 13. Kopírování dokladů pro občany
 14. Vedení agendy stížností
 15. Zajištění administrativních prací dle potřeb starosty a tajemníka úřadu
 16. Zajištění evidence žádostí a informovanosti občanů v budově radnice v souladu se zákonem 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zajištění a metodický dozor na dodržování spisového a skartačního řádu
 18. Úřední deska
 19. Státní symboly

Odbor „Stavební úřad“ [zpět]

Vedoucí odboruAleš Nigrin
Hana Koukalová

 1. Na základě zákona vykonává státní správu na území obce Desná v k.ú. Desná I, Desná II, Desná III a na území obce Kořenov, v k.ú. Polubný, Jizerka, Příchovice u Kořenova a Rejdice.
 2. Územní řízení
 3. Povolování instalace reklamních zařízení a poutačů
 4. Stavebně správní řízení, povolování staveb všeho druhu, drobných staveb a stavebních úprav a změn staveb
 5. Kolaudační řízení, změny v užívání stavby
 6. Řízení o odstranění staveb
 7. Přidělování čísel popisných a evidenčních na katastru města Desná
 8. Státní stavební dohled
 9. Spolupráce při tvorbě územního plánu Desná
 10. Řešení správních deliktů na úseku stavebního práva
 11. Samostatná archivace písemností a dokumentací + statisti úkonů stavebního úřadu
 12. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, osob fyzických podnikajících a právnických osob
 13. Účast na komisích výstavby a životního prostředí obce Kořenov
 14. Provádí agendu RUIAN
 15. Zajišťuje CZECH POINT

Odbor místního a bytového hospodářství [zpět]

Vedoucí odboru - Jaromír Žák
Zástupce vedoucího odboru -  Josef Želinský
Radek Seidel
Anna Krutišová

 1. Komplexní údržba a opravy bytového a nebytového fondu majetku města včetně majetku zapůjčeného dle smlouvy o výpůjčce
 2. Údržba cest a místních komunikací
 3. Údržba veřejného osvětlení
 4. Udržování čistoty na veřejných prostranstvích
 5. Údržba vozového parku města
 6. Sklad materiálu
 7. Účast na investičních akcích města
 8. Údržba wc a podchodu v centru města
 9. Pomoc při organizačním zabezpečení kulturních akcí města
 10. Zajištění služeb pro obyvatelé města (doprava, apod.)
 11. Příprava podkladů pro podepsaní nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám majetku města
 12. Evidence nákladů jednotlivých domů a bytů potřebných k výpočtu nájemného (vodné, stočné, odvoz odpadů apod.)
 13. Vedení evidence uživatelů bytových a nebytových prostor
 14. Výpočet a výběr měsíčního nájemného za jednotlivé byty a nebytové prostory + zajištění (případné provedení) ročního vyúčtování zálohových plateb za poskytnuté služby
 15. Zpracování měsíčního skonta nezaplaceného nájemného, provádění upomínek neplatičů, zpracování podkladů pro soudní jednání ve věci vymáhání nedoplatků a přivolení soudu k výpovědi z nájmu
 16. Povolení uzavírek, objížděk, překopů a zvláštních užívání místních komunikací
 17. Správa a údržba domovních kotelen v majetku města
 18. Správa a údržba městského sportovního areálu

Odbor „kulturní a informační středisko Desná“ [zpět]

Vedoucí odboru - Lenka Neumannová
KnihovniceKateřina Strnadová

 1. Komplexní zabezpečení úseku kultury
 2. Prezentace města ve sdělovacích prostředcích – noviny, rozhlas, televize, internet
 3. V Riedlově vile zajištuje stálou expozici a dočasné výstavy
 4. Zajištuje funkci informačního střediska a s tím spojený nákup a prodej informačních materiálu a upomínkových předmětů
 5. Zajištuje využití a provoz kulturního sálu ve Skláři
 6. Spolupráce s jinými subjekty v oblasti poskytování informací a kulturně vzdělávacích akcí
 7. Zajištění zpřístupnění Riedlovy hrobky
 8. Zajištění vydávání a distribuce Desenských novin
 9. Zajištuje komplexní odborné knihovnické, bibliografické a kulturně vzdělávací a osvětové činnosti v zařízení městská knihovna
 10. Zajištuje službu veřejně přístupného internetu
 11. Spolupráce a koordinace se školskými příspěvkovými organizacemi města, s ostatními subjekty při přípravě kulturních a vzdělávacích akcí pro mládež

Samostatný referent ochrany životního prostředí a požární ochrany [zpět]

Ing. Radka Vedralová

 1. Ochrana přírody, čistoty ovzduší a vod
 2. Ochrana zemědělského a půdního fondu
 3. Zajištění rozborů vody ze zdrojů v majetku města
 4. Ve spolupráci s odborem místního a bytového hospodářství zajišťování údržby veřejné zeleně
 5. Vydávání osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům
 6. Povolení kácení a prořezu stromů
 7. Hospodaření s odpady, evidence a organizace likvidace černých skládek
 8. Očkování psů
 9. Vydávání oznámení o výskytu hromadných onemocnění zvířat a rostlin
 10. Vyhlašování ochranných opatření na území města (havarijní plán, povodňový plán)
 11. Zabezpečování prevence požární ochrany a příslušné dokumentace
 12. Zabezpečování školení a evidence dokumentace na úseku bezpečnosti práce
 13. Technická správa místních zdrojů vody v majetku města a čističek odpadních vod

Samostatný referent – manažer projektů a výstavby [zpět]

Bc. Martin Soukup

 1. Získání a shromažďuje informace o finančních zdrojích a možnostech mimorozpočtového financování projektů města
 2. Příprava, zpracování a realizace vzniku dokumentů nebo projektů města finančně podporovaných z programů EU a ostatních zdrojů, ve spolupráci s příslušnými institucemi
 3. Monitoring problematiky neziskových organizací působících na území města a poskytování jim zpětných informací o možnostech získávání mimo rozpočtového financování jejich projektů (spolupráce s ICN – informační centrum neziskovek, NROS – nadace rozvoje občanské společnosti)
 4. Sjednocuje toky informací, stanovisek, požadavků projektových a jiných mezi městem Desná, ARR, ERN, Libereckých krajem a dalšími organizacemi a institucemi
 5. Zpracování a monitoring problematiky cestovního ruchu a podpory cestovního ruchu na území města a poskytování informací o možnostech získávání mimorozpočtového financování projekt v této oblasti
 6. Poskytování poradenství a konzultací zájemcům o mimorozpočtové financování malých projektů
 7. Realizace veškerých investičních akcí města včetně zajištění výběrových řízení a projektové dokumentace
 8. Zajištění investičního dozoru na stavbách
 9. Zajištění zřizování a předávání staveniště dodavatelům
 10. Zpracování vyjádření ke stavebním záměrům a jejich realizaci dle požadavků stavebního úřadu