Struktura úřadu

Grafické schéma městského úřadu

Grafické schéma městského úřadu

Odbor ekonomický [zpět]

Vedoucí odboru -  Ing. Martina Čermáková
Ing. Dana Holcová
Eliška Bažantová
Hana Hrušková

  1. Hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
  2. Vypracování rozpočtu města a jeho rozpis podle jednotlivých zařízení včetně kontroly čerpání rozpočtových finančních prostředků
  3. Inventarizace hospodářských prostředků v majetku města
  4. Účtování příjmů a výdajů a zajištění komplexních účetních výkazů
  5. Evidence a kontrola cenin
  6. Fakturace, likvidace přijatých a odeslaných faktur
  7. Vymáhaní splatných nedoplatků
  8. Evidence a kontrola příjmů přijatých v jiných odborech a odděleních a zařízeních (nájemné, správní poplatky, tržby, pokuty apod.)
  9. Výběr a evidence místních poplatků
  10. Vystavení a evidence objednávek
  11. Archiv + materiální sklad městského úřadu
  12. Statistické výkazy
  13. Pokladna úřadu
  14. Mzdová účtárna úřadu včetně zpracování mezd příspěvkových organizacím města
  15. Kontrola cestovních příkazů
  16. Evidence spotřeby energií podle odběrných míst
  17. Zajišťuje komplexní agendu pojištění majetku města
  18. Metodická pomoc v oblasti účetnictví příspěvkovým organizacím města
  19. Příprava podkladů pro pronájem a prodej pozemků a staveb
  20. Zajišťování vypracování kupních smluv a smluv o vydání věci na základě rozhodnutí zastupitelstva města
  21. Zabezpečování vypracování soudních znaleckých odhadů nemovitostí
  22. Zajišťování geometrických zaměření nemovitostí dle potřeb města
  23. Evidence a inventarizace majetku města (nemovitostí, pozemků, lesních porostů apod.)
  24. Zajištění agendy poskytování půjček z fondu na zlepšení úrovně bydlení
  25. Správa hřbitovní agendy

Odbor sociálně správní [zpět]

Vedoucí odboru - Iva Hanzlíčková
Hana Koukalová
Dana Neumannová

Evidence obyvatel, informace o občanech

  1. Evidence psů
  2. Matrika narození, matrika manželství, matrika úmrtí
  3. Ztráty a nálezy
  4. Ověřování shody o opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  5. Sbor pro občanské záležitosti
  6. Příprava a zajištění voleb a referend
  7. Sčítání lidu, domů a bytů
  8. Péče o nesvéprávné občany
  9. Povolování výherních hracích automatů
  10. Dům s pečovatelskou službou
  11. Podatelna, poštovna a telefonní ústředna
  12. Provádění zápisů ze zasedání rady města a zastupitelstva města
  13. Kopírování dokladů pro občany
  14. Vedení agendy stížností
  15. Zajištění administrativních prací dle potřeb starosty a tajemníka úřadu
  16. Zajištění evidence žádostí a informovanosti občanů v budově radnice v souladu se zákonem 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  17. Zajištění a metodický dozor na dodržování spisového a skartačního řádu
  18. Úřední deska
  19. Státní symboly

Odbor „Stavební úřad“ [zpět]

Vedoucí odboruAleš Nigrin
Hana Koukalová

  1. Na základě zákona vykonává státní správu na území obce Desná v k.ú. Desná I, Desná II, Desná III a na území obce Kořenov, v k.ú. Polubný, Jizerka, Příchovice u Kořenova a Rejdice.
  2. Územní řízení
  3. Povolování instalace reklamních zařízení a poutačů
  4. Stavebně správní řízení, povolování staveb všeho druhu, drobných staveb a stavebních úprav a změn staveb
  5. Kolaudační řízení, změny v užívání stavby
  6. Řízení o odstranění staveb
  7. Přidělování čísel popisných a evidenčních na katastru města Desná
  8. Státní stavební dohled
  9. Spolupráce při tvorbě územního plánu Desná
  10. Řešení správních deliktů na úseku stavebního práva
  11. Samostatná archivace písemností a dokumentací + statisti úkonů stavebního úřadu
  12. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, osob fyzických podnikajících a právnických osob
  13. Účast na komisích výstavby a životního prostředí obce Kořenov
  14. Provádí agendu RUIAN
  15. Zajišťuje CZECH POINT

Odbor místního a bytového hospodářství [zpět]

Vedoucí odboru - Jaromír Žák
Zástupce vedoucího odboru -  Josef Želinský
Radek Seidel
Anna Krutišová

  1. Komplexní údržba a opravy bytového a nebytového fondu majetku města včetně majetku zapůjčeného dle smlouvy o výpůjčce
  2. Údržba cest a místních komunikací
  3. Údržba veřejného osvětlení
  4. Udržování čistoty na veřejných prostranstvích
  5. Údržba vozového parku města
  6. Sklad materiálu
  7. Účast na investičních akcích města
  8. Údržba wc a podchodu v centru města
  9. Pomoc při organizačním zabezpečení kulturních akcí města
  10. Zajištění služeb pro obyvatelé města (doprava, apod.)
  11. Příprava podkladů pro podepsaní nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám majetku města
  12. Evidence nákladů jednotlivých domů a bytů potřebných k výpočtu nájemného (vodné, stočné, odvoz odpadů apod.)
  13. Vedení evidence uživatelů bytových a nebytových prostor
  14. Výpočet a výběr měsíčního nájemného za jednotlivé byty a nebytové prostory + zajištění (případné provedení) ročního vyúčtování zálohových plateb za poskytnuté služby
  15. Zpracování měsíčního skonta nezaplaceného nájemného, provádění upomínek neplatičů, zpracování podkladů pro soudní jednání ve věci vymáhání nedoplatků a přivolení soudu k výpovědi z nájmu
  16. Povolení uzavírek, objížděk, překopů a zvláštních užívání místních komunikací
  17. Správa a údržba domovních kotelen v majetku města
  18. Správa a údržba městského sportovního areálu

Odbor „kulturní a informační středisko Desná“ [zpět]

Vedoucí odboru - Lenka Neumannová
KnihovniceKateřina Strnadová

  1. Komplexní zabezpečení úseku kultury
  2. Prezentace města ve sdělovacích prostředcích – noviny, rozhlas, televize, internet
  3. V Riedlově vile zajištuje stálou expozici a dočasné výstavy
  4. Zajištuje funkci informačního střediska a s tím spojený nákup a prodej informačních materiálu a upomínkových předmětů
  5. Zajištuje využití a provoz kulturního sálu ve Skláři
  6. Spolupráce s jinými subjekty v oblasti poskytování informací a kulturně vzdělávacích akcí
  7. Zajištění zpřístupnění Riedlovy hrobky
  8. Zajištění vydávání a distribuce Desenských novin
  9. Zajištuje komplexní odborné knihovnické, bibliografické a kulturně vzdělávací a osvětové činnosti v zařízení městská knihovna
  10. Zajištuje službu veřejně přístupného internetu
  11. Spolupráce a koordinace se školskými příspěvkovými organizacemi města, s ostatními subjekty při přípravě kulturních a vzdělávacích akcí pro mládež

Samostatný referent ochrany životního prostředí a požární ochrany [zpět]

Ing. Radka Vedralová

  1. Ochrana přírody, čistoty ovzduší a vod
  2. Ochrana zemědělského a půdního fondu
  3. Zajištění rozborů vody ze zdrojů v majetku města
  4. Ve spolupráci s odborem místního a bytového hospodářství zajišťování údržby veřejné zeleně
  5. Vydávání osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům
  6. Povolení kácení a prořezu stromů
  7. Hospodaření s odpady, evidence a organizace likvidace černých skládek
  8. Očkování psů
  9. Vydávání oznámení o výskytu hromadných onemocnění zvířat a rostlin
  10. Vyhlašování ochranných opatření na území města (havarijní plán, povodňový plán)
  11. Zabezpečování prevence požární ochrany a příslušné dokumentace
  12. Zabezpečování školení a evidence dokumentace na úseku bezpečnosti práce
  13. Technická správa místních zdrojů vody v majetku města a čističek odpadních vod

Samostatný referent – manažer projektů a výstavby [zpět]

Bc. Martin Soukup

  1. Získání a shromažďuje informace o finančních zdrojích a možnostech mimorozpočtového financování projektů města
  2. Příprava, zpracování a realizace vzniku dokumentů nebo projektů města finančně podporovaných z programů EU a ostatních zdrojů, ve spolupráci s příslušnými institucemi
  3. Monitoring problematiky neziskových organizací působících na území města a poskytování jim zpětných informací o možnostech získávání mimo rozpočtového financování jejich projektů (spolupráce s ICN – informační centrum neziskovek, NROS – nadace rozvoje občanské společnosti)
  4. Sjednocuje toky informací, stanovisek, požadavků projektových a jiných mezi městem Desná, ARR, ERN, Libereckých krajem a dalšími organizacemi a institucemi
  5. Zpracování a monitoring problematiky cestovního ruchu a podpory cestovního ruchu na území města a poskytování informací o možnostech získávání mimorozpočtového financování projekt v této oblasti
  6. Poskytování poradenství a konzultací zájemcům o mimorozpočtové financování malých projektů
  7. Realizace veškerých investičních akcí města včetně zajištění výběrových řízení a projektové dokumentace
  8. Zajištění investičního dozoru na stavbách
  9. Zajištění zřizování a předávání staveniště dodavatelům
  10. Zpracování vyjádření ke stavebním záměrům a jejich realizaci dle požadavků stavebního úřadu