Struktura

Vedoucí odboru
Ing. Martina Čermáková

Eliška Bažantová
Hana Hrušková
Šárka Knejflová

 1. Hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
 2. Vypracování rozpočtu města a jeho rozpis podle jednotlivých zařízení včetně kontroly čerpání rozpočtových finančních prostředků
 3. Inventarizace hospodářských prostředků v majetku města
 4. Účtování příjmů a výdajů a zajištění komplexních účetních výkazů
 5. Evidence a kontrola cenin
 6. Fakturace, likvidace přijatých a odeslaných faktur
 7. Vymáhaní splatných nedoplatků
 8. Evidence a kontrola příjmů přijatých v jiných odborech a odděleních a zařízeních (nájemné, správní poplatky, tržby, pokuty apod.)
 9. Výběr a evidence místních poplatků
 10. Vystavení a evidence objednávek
 11. Archiv + materiální sklad městského úřadu
 12. Statistické výkazy
 13. Pokladna úřadu
 14. Mzdová účtárna úřadu včetně zpracování mezd příspěvkových organizacím města
 15. Kontrola cestovních příkazů
 16. Evidence spotřeby energií podle odběrných míst
 17. Zajišťuje komplexní agendu pojištění majetku města
 18. Metodická pomoc v oblasti účetnictví příspěvkovým organizacím města
 19. Příprava podkladů pro pronájem a prodej pozemků a staveb
 20. Zajišťování vypracování kupních smluv a smluv o vydání věci na základě rozhodnutí zastupitelstva města
 21. Zabezpečování vypracování soudních znaleckých odhadů nemovitostí
 22. Zajišťování geometrických zaměření nemovitostí dle potřeb města
 23. Evidence a inventarizace majetku města (nemovitostí, pozemků, lesních porostů apod.)
 24. Zajištění agendy poskytování půjček z fondu na zlepšení úrovně bydlení
 25. Správa hřbitovní agendy

Vedoucí odboru
Andrea Gergelyová, DiS

Jana Binderová
Simona Michková, DiS

 1. Evidence obyvatel, informace o občanech
 2. Evidence psů
 3. Matrika narození, matrika manželství, matrika úmrtí
 4. Ztráty a nálezy
 5. Ověřování shody o opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 6. Sbor pro občanské záležitosti
 7. Příprava a zajištění voleb a referend
 8. Sčítání lidu, domů a bytů
 9. Péče o nesvéprávné občany
 10. Povolování výherních hracích automatů
 11. Dům s pečovatelskou službou
 12. Podatelna, poštovna a telefonní ústředna
 13. Provádění zápisů ze zasedání rady města a zastupitelstva města
 14. Kopírování dokladů pro občany
 15. Vedení agendy stížností
 16. Zajištění administrativních prací dle potřeb starosty a tajemníka úřadu
 17. Zajištění evidence žádostí a informovanosti občanů v budově radnice v souladu se zákonem 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zajištění a metodický dozor na dodržování spisového a skartačního řádu
 19. Úřední deska
 20. Státní symboly

Vedoucí odboru
Aleš Nigrin

Michaela Nosková, DiS

 1. Na základě zákona vykonává státní správu na území obce Desná v k.ú. Desná I, Desná II, Desná III a na území obce Kořenov, v k.ú. Polubný, Jizerka, Příchovice u Kořenova a Rejdice.
 2. Územní řízení
 3. Povolování instalace reklamních zařízení a poutačů
 4. Stavebně správní řízení, povolování staveb všeho druhu, drobných staveb a stavebních úprav a změn staveb
 5. Kolaudační řízení, změny v užívání stavby
 6. Řízení o odstranění staveb
 7. Přidělování čísel popisných a evidenčních na katastru města Desná
 8. Státní stavební dohled
 9. Spolupráce při tvorbě územního plánu Desná
 10. Řešení správních deliktů na úseku stavebního práva
 11. Samostatná archivace písemností a dokumentací + statisti úkonů stavebního úřadu
 12. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, osob fyzických podnikajících a právnických osob
 13. Účast na komisích výstavby a životního prostředí obce Kořenov
 14. Provádí agendu RUIAN
 15. Zajišťuje CZECH POINT

Vedoucí odboru
Stanislav Jiřička

Zástupce vedoucího odboru
Josef Šikola
Lenka Daňková
Blanka Mladonická

 1. Komplexní údržba a opravy bytového a nebytového fondu majetku města včetně majetku zapůjčeného dle smlouvy o výpůjčce
 2. Údržba cest a místních komunikací
 3. Údržba veřejného osvětlení
 4. Udržování čistoty na veřejných prostranstvích
 5. Údržba vozového parku města
 6. Sklad materiálu
 7. Účast na investičních akcích města
 8. Údržba WC a podchodu v centru města
 9. Pomoc při organizačním zabezpečení kulturních akcí města
 10. Příprava podkladů pro podepsaní nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám majetku města
 11. Evidence nákladů jednotlivých domů a bytů potřebných k výpočtu nájemného (vodné, stočné, odvoz odpadů apod.)
 12. Vedení evidence uživatelů bytových a nebytových prostor
 13. Výpočet a výběr měsíčního nájemného za jednotlivé byty a nebytové prostory + zajištění (případné provedení) ročního vyúčtování zálohových plateb za poskytnuté služby
 14. Zpracování měsíčního skonta nezaplaceného nájemného, provádění upomínek neplatičů, zpracování podkladů pro soudní jednání ve věci vymáhání nedoplatků a přivolení soudu k výpovědi z nájmu
 15. Povolení uzavírek, objížděk, překopů a zvláštních užívání místních komunikací
 16. Správa a údržba domovních kotelen v majetku města
 17. Správa a údržba městského sportovního areálu

Vedoucí odboru
Lenka Neumannová

Knihovnice
Kateřina Strnadová

 1. Komplexní zabezpečení úseku kultury
 2. Prezentace města ve sdělovacích prostředcích – noviny, rozhlas, televize, internet
 3. V Riedlově vile zajištuje stálou expozici a dočasné výstavy
 4. Zajištuje funkci informačního střediska a s tím spojený nákup a prodej informačních materiálu a upomínkových předmětů
 5. Zajištuje využití a provoz kulturního sálu ve Skláři
 6. Spolupráce s jinými subjekty v oblasti poskytování informací a kulturně vzdělávacích akcí
 7. Zajištění zpřístupnění Riedlovy hrobky
 8. Zajištění vydávání a distribuce Desenských novin
 9. Zajištuje komplexní odborné knihovnické, bibliografické a kulturně vzdělávací a osvětové činnosti v zařízení městská knihovna
 10. Zajištuje službu veřejně přístupného internetu
 11. Spolupráce a koordinace se školskými příspěvkovými organizacemi města, s ostatními subjekty při přípravě kulturních a vzdělávacích akcí pro mládež

Ing. Radka Vedralová

 1. Ochrana přírody, čistoty ovzduší a vod
 2. Ochrana zemědělského a půdního fondu
 3. Zajištění rozborů vody ze zdrojů v majetku města
 4. Ve spolupráci s odborem místního a bytového hospodářství zajišťování údržby veřejné zeleně
 5. Vydávání osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům
 6. Povolení kácení a prořezu stromů
 7. Hospodaření s odpady, evidence a organizace likvidace černých skládek
 8. Očkování psů
 9. Vydávání oznámení o výskytu hromadných onemocnění zvířat a rostlin
 10. Vyhlašování ochranných opatření na území města (havarijní plán, povodňový plán)
 11. Zabezpečování prevence požární ochrany a příslušné dokumentace
 12. Zabezpečování školení a evidence dokumentace na úseku bezpečnosti práce
 13. Technická správa místních zdrojů vody v majetku města a čističek odpadních vod

Bc. Martin Soukup

 1. Získání a shromažďuje informace o finančních zdrojích a možnostech mimorozpočtového financování projektů města
 2. Příprava, zpracování a realizace vzniku dokumentů nebo projektů města finančně podporovaných z programů EU a ostatních zdrojů, ve spolupráci s příslušnými institucemi
 3. Monitoring problematiky neziskových organizací působících na území města a poskytování jim zpětných informací o možnostech získávání mimo rozpočtového financování jejich projektů (spolupráce s ICN – informační centrum neziskovek, NROS – nadace rozvoje občanské společnosti)
 4. Sjednocuje toky informací, stanovisek, požadavků projektových a jiných mezi městem Desná, ARR, ERN, Libereckých krajem a dalšími organizacemi a institucemi
 5. Zpracování a monitoring problematiky cestovního ruchu a podpory cestovního ruchu na území města a poskytování informací o možnostech získávání mimorozpočtového financování projekt v této oblasti
 6. Poskytování poradenství a konzultací zájemcům o mimorozpočtové financování malých projektů
 7. Realizace veškerých investičních akcí města včetně zajištění výběrových řízení a projektové dokumentace
 8. Zajištění investičního dozoru na stavbách
 9. Zajištění zřizování a předávání staveniště dodavatelům
 10. Zpracování vyjádření ke stavebním záměrům a jejich realizaci dle požadavků stavebního úřadu
Skip to content