Schválený rozpočet města Desná na rok 2022

Rozpočet města Desná na rok 2022 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 8.12.2021 usnesením č. 4.5. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako schodkový.             

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

Třída 1 daňové příjmy

47 815 800 Kč

Třída 2 nedaňové příjmy

22 119 372 Kč

Třída 3 kapitálové příjmy

14 300 000 Kč

Třída 4 přijaté dotace

10 239 056 Kč

  celkem příjmy 

94 474 228 Kč

Třída 5 běžné výdaje

75 602 428 Kč

Třída 6 kapitálové výdaje

22 737 000 Kč

  celkem výdaje

98 339 428 Kč

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků    8 911 200
  splátky úvěrů – 5 046 000 Kč
  celkem financování

3 865 200 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Schválený rozpočet na rok 2022

Rozpis rozpočtu na rok 2022

Skip to content