2019

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2019 byly projednány na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 17.6.2020. Zastupitelstvo města usnesením č. 4.4.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2019 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 1. – 19. června 2020.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečný účet za rok 2019

Zpráva auditora za rok 2019

Přehled příloh ke zprávě auditora 2019

Příloha A ke zprávě auditora 2019

Příloha B a C ke zprávě auditora 2019

Příloha D ke zprávě auditora 2019

FIN 2019

Rozvaha 2019

Výkaz zisku a ztráty 2019

Příloha 2019

Skip to content