2020

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2020 byly projednány na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 16.6.2021. Zastupitelstvo města usnesením č. 4.8.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2020 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 31.května – 28. června 2021.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečný účet za rok 2020

Zpráva auditora za rok 2020

Přehled příloh ke zprávě auditora 2020

Příloha A ke zprávě auditora 2020

Příloha B a C ke zprávě auditora 2020

Příloha D ke zprávě auditora 2020

FIN 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty 2020

Příloha 2020

Skip to content