Schválený rozpočet města Desná na rok 2024

Rozpočet města Desná na rok 2024 byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 13.12.2023 usnesením č. 4.4. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové skladby a schválen jako schodkový.             

Rekapitulace rozpočtu podle tříd:

Třída 1 daňové příjmy

64 895 000 Kč

Třída 2 nedaňové příjmy

26 278 400 Kč

Třída 3 kapitálové příjmy

0 Kč

Třída 4 přijaté dotace

21 169 500 Kč

  celkem příjmy 

112 342 900 Kč

Třída 5 běžné výdaje

95 743 900 Kč

Třída 6 kapitálové výdaje

38 928 000 Kč

  celkem výdaje

134 671 900 Kč

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků

     25 000 000 Kč

splátky úvěrů

     – 2 671 000 Kč

celkem financování

     22 329 000 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Schválený rozpočet na rok 2024

Rozpis rozpočtu na rok 2024

Skip to content