Svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. a GDPR

STRUKTURA  INFORMACÍ

Název:

Město Desná

Důvod a způsob založení:

Město Desná jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Organizační struktura:

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 15 členů

–        Kontrolní výbor

–        Finanční výbor

Rada obce – 5 členů

–         Bytová komise

–         Sportovní komise

Městský úřad

–         Sekretariát

–         Tajemník

–         Ekonomický odbor

–         Odbor stavebního úřadu

–         Sociálně správní odbor

–         Samostatný referent – manažer projektu a výstavby

–         Samostatný referent životního prostředí a požární ochrany

–         Odbor místního a bytového hospodářství

–         Odbor kultury a informační středisko Desná

–         Dům s pečovatelskou službou

Kontaktní poštovní adresa:

Městský úřad Desná

Krkonošská 318

468 61 Desná

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městský úřad Desná

Krkonošská 318

468 61 Desná

Úřední hodiny:

Pondělí:     7.00 – 11.30      12.00 – 17.00 hodin

Středa:      7.00 – 11.30      12.00 – 17.00 hodin

(úterý, čtvrtek, pátek – dle dohody)

Telefonní čísla:

737 248 436 –  Sekretariát

737 248 431  – Tajemník

737 248 432 –  Ekonomický odbor

770 162 382 –  Pokladna

737 248 433 –  Odbor stavebního úřadu

737 248 438 –  Sociálně správní odbor

737 248 430 –  Samostatný referent – manažer projektu a výstavby

737 248 435 –  Samostatný referent životního prostředí

777 682 500 –  Odbor místního a bytového hospodářství

737 248 434 –  Odbor kultury a informační středisko Desná

731 849 485 –  Dům s pečovatelskou službou

 

Adresa internetové stránky:   www.mesto-desna.cz
Adresa e-podatelna:  epodatelna@mesto-desna.cz
ID datové schránky:  
8pva7vt
Další elektronické adresy a telefonní čísla:  https://mesto-desna.cz/mestsky-urad/mestsky-urad-kontakty/
Platby lze poukázat na účet číslo:   0963256359/0800
Platby lze hradit v hotovosti nebo kartou na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.
IČ: 262307
DIČ: CZ00262307

Seznam hlavních dokumentů:

– Územní plán města

– Rozpočtový výhled města

– Povodňový plán

– Strategický plán rozvoje města Desná

– Plán bytového fondu města Desná

Rozpočet: https://mesto-desna.cz/rozpocet/
Žádosti o informace: 
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky města.
Příjem žádostí a dalších podání:
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky města.
Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebod) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dnea) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Formuláře:  Žádný formulář není předepsán.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací: 
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ nebo na stránkách Ministerstva vnitra. Jak žádat o informace

Nejdůležitější používané předpisy:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Správní řád č. 500/2004 Sb.

Daňový řád č. 280/2009 Sb.

Zákon č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydané předpisy a vyhlášky:  Předpisy a vyhlášky města jsou dostupné na internetovýc stránkách https://mesto-desna.cz/dokumenty-kategorie/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-rady-smernice-a-pravidla-mesta/nebo na městském úřadě.

Úhrady za poskytování informací:

Úhrada nákladů:
Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

I. Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení jednostranné kopie formátu A4 3,- Kč.
  2. Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 4,- Kč.
  3. Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. V případě použití technického nosiče dat (např.CD) se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

III. Náklady na odeslání informace žadateli

  1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním stanovuje se částka na základě sazebníku poplatků.

V. Osvobození od úhrady nákladů

  1. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
  2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV čísl. 1) se nevyžaduje.
  3. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle čísl. 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
  4. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Usnesení o výši úhrad za poskytnutí informací:  Usnesení Rady města č. 23/16 ze dne 6.1.2016

Licenční smlouvy:  Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

ŽÁDOSTI  A  VYŘÍZENÍ  ŽÁDOSTÍ  DLE  ZÁKONA č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím

ROK 2024

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK  2017

ROK  2016

ROK 2015

ROK 2014

Skip to content